แบบฟอร์มรายงานการเดินทางต่างจังหวัด 2021

เรียน บุคลากร BNH ทุกท่าน

(แพทย์ พนักงาน และ Sub Contract)

เนื่องจากสถานการณ์ของ COVID-19 ยังคงมีการระบาดมากในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ในหลายจังหวัด ซึ่งแบ่งตามประกาศของศบค.

เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคภายในองค์กร ทางคณะกรรมการ ICC  ขอแจ้งมาตรการแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 และขอให้บุคลากรทุกท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  (ตามประกาศเมลด้านล่าง)

และขอแจ้งเพิ่มเติม เรื่องมาตรการการเดินทางของบุคลากร BNH เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19  เริ่มมีผล 19 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

  1. บุคลากรที่จะเดินทางต่างจังหวัดให้ดำเนินการรายงาน การเดินทางให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามสายงาน , IC และ HR ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง (คลิ๊กแบบฟอร์ม)
  2. บุคลากรที่จะเดินทางต่างจังหวัด ให้รายงานข้อมูลการเดินทางผ่านแบบฟอร์ม Online ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง

ประวัติการเดินทางตั้งแต่ 1 – 19 ตุลาคม 2564 ให้ท่านดำเนินการรายงานย้อนหลังภายใน 20 ตุลาคม 64

ประวัติการเดินทางตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ให้ท่านดำเนินการรายงานทันที หรือรายงานล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

 

* ขอให้ท่านดำเนินการทั้งสองข้อ และแจ้งรายงานตามความจริง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทาง IC ในการพิจารณา และเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้หากพบว่าท่านไม่รายงานการเดินทาง ถือว่าท่านเจตนาปกปิดข้อมูล ซึ่งส่งผลเสียหายต่อโรงพยาบาล*

แบบฟอร์มรายงานการเดินทางต่างจังหวัด 2021
กรุณาใส่รหัสแพทย์หรือพนักงาน
Doctor – แพทย์ที่ขึ้นต้นด้วย ว. ใส่เฉพาะตัวเลข / สำหรับทันตแพทย์ ใส่ ท. ตามด้วยหมายเลข (ติดกัน)
Staff – ใส่เฉพาะ ID 6 หลัก
Sub Contract - ใส่รหัสบัตรประชาชน หรือเลข Passport

เมื่อใส่รหัสแพทย์หรือพนักงานแล้ว ให้ Click พื้นที่ว่าง และรอระบบข้อหาข้อมูลสักครู่ค่ะ
หากไม่แสดงข้อมูล สามารถกรอกข้อมูลเองได้เลยค่ะ

โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฏิบัติ เรื่อง มาตรการการเดินทางของบุคลากร BNH เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ตามประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2564 และ/หรือ ประกาศสถานการณ์ล่าสุดของบริษัท อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้โรงพยาบาลและ IC จะพิจารณาตามสถานการณ์ โดยกำหนดแบ่งประเภทพนักงานที่เดินทางออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. พนักงานที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามกำหนด ให้ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดในการป้องกันโรค COVID-19 ตามหลัก D-M-H-T-T ไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจ ATK ก่อนมาทำงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับคำว่าฉีดวัคซีนครบถ้วน ดังนี้ค่ะ
- Sinovac 2 เข็ม + Pfizer หรือ Astrazeneca 1 เข็ม
- Sinopharn 2 เข็ม + Pfizer หรือ Astrazeneca 1 เข็ม
- Astrazeneca 2 เข็ม
- Astrazeneca 1 เข็ม + Pfizer 1เข็ม
- Astrazeneca 1 เข็ม + Sinovac 2 เข็ม

2. พนักงานที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ ให้กักตัว 7 วัน โดยใช้วันลาพักร้อน หรือ ADM และตรวจ ATK ที่โรงพยาบาลเท่านั้น และส่งผลตรวจให้ HR ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน