ประกาศรายชื่อ สิทธิ์ เครื่อง iMac, เครื่องฟอกอากาศ, ตู้เย็น

การชำระเงิน และกำหนดวันรับมอบเครื่อง

ชำระเงินสดในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 ที่ Back-office ชั้น 1 

  1. เครื่องฟอกอากาศ นำกลับไปได้เลยวันที่ 15 ธันวาคม เท่านั้น
  2. ตู้เย็น ให้นำกลับไปได้หลังชำระเงิน จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม เท่านั้น
  3. iMac ให้รับเครื่องได้ในวันที่ 3-6 มกราคม 2017 (เนื่องจากต้อง Clear ข้อมูลความลับของทางโรงพยาบาล)

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ ซื้อเครื่อง iMac ราคา 5,500 จำนวน 32 เครื่อง

กรุณารอแจ้งรับเครื่องพร้อม ชำระเงินเต็มจำนวน อีกครั้ง

NO 1. Staff ID 2. Your Name is Lucky สิทธิ
7 534229 นพดล แสงขำ 7 iMac
8 533579 วีรวิชญ์ สายมณีวงศ์ 8 iMac
9 533573 Nopparat P 9 iMac
14 529754 liangjie yan 14 iMac
18 528126 Anucha N 18 iMac
25 524749 นฤมล โจทย์ธรรม 25 iMac
31 520305 ภัทรานิษฐ์ เพชรชนะ 31 iMac
33 518667 ณนตรีญา พรสาธิต 33 iMac
34 518527 Supathra Boonmak 34 iMac
41 512170 เตชิต กรวยทอง 41 iMac
42 511959 กนกพล ทองพันชั่ง 42 iMac
46 507944 พลกฤษณ์ ไชยวุฒิ 46 iMac
47 507654 เพียงนิภา บุดลา 47 iMac
50 507167 อ้อมฤทัย 50 iMac
51 507164 Suthatip Pornratcharoen 51 iMac
56 505978 tawi boonsung 56 iMac
60 504267 สกุลรัตน์ ทัดกลาง 60 iMac
62 503861 Som P 62 iMac
67 92020 Udo Kim 67 iMac
69 91985 เชิญขวัญ จันทรสนาม 69 iMac
*78 91671 หัสญา โสมดี 78 iMac
81 91506 สุภาพร แสงทอง 81 iMac
82 91475 สุพัตรา เคนวงษ์ 82 iMac
89 91194 Sanadol Srisangachaiporn 89 iMac
97 90684 รุ่งทิพย์ จำต๊ะ 97 iMac
100 90524 Arreeya Huekkhunthod 100 iMac
104 90302 KUNKARN JULSAKSATIEN 104 iMac
108 90274 Thawatchai K 108 iMac
111 90135 เชาวลิต กิจปราชญ์ 111 iMac
117 90050 อุบล โกยสมบูรณ์ 117 iMac
120 1671 หัสญา โสมดี 120 iMac
122 520718 อภิรักษ์ 122 iMac
5 534821 พิชชา วระพงษ์สิทธิกุล 5 iMac

* เนื่องจากระบบ filter รหัสพนักงานจึงตรวจสอบไม่พบชื่อซ้ำจึงขอ Random ใหม่ โดยได้รหัสพนักงาน 534821 แทน

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ ซื้อเครื่องฟอกอากาศ ราคา 500 จำนวน 60 เครื่อง

กรุณารอแจ้งรับเครื่องพร้อม ชำระเงินเต็มจำนวน อีกครั้ง

NO 1. Staff ID 2. Your Name is Lucky Random
2 902038 พิชามญชุ์ บรรลุสุข 2 Air Filter
3 720899 สุนิสา ยกวัด 3 Air Filter
5 536225 พรพิมล พิศแสนสุวรรณ 5 Air Filter
6 535569 Nichapat Thong-onpipat 6 Air Filter
9 532094 เกริกเกียรติ ตั้งเปี่ยมกุล 9 Air Filter
10 531061 sornkan pinsakul 10 Air Filter
16 526361 Apinan Chuajai 16 Air Filter
18 524747 พิมพ์ชนก แก้วสาทร 18 Air Filter
19 523580 กชรญาพร เจริญกิจ 19 Air Filter
20 523077 ปฐมเพชร จันทะนาม 20 Air Filter
21 522784 มัตติกา จันทร์ธานี 21 Air Filter
22 522743 ธีรญา มะลิวัลย์ 22 Air Filter
23 521962 YUWANUCH ROEKDEE 23 Air Filter
24 520369 ชญานิษฐ์ สุพัตราภรณ์ 24 Air Filter
26 519871 จิรัชยา 26 Air Filter
29 518114 กัญญ์กุลณัช กรรณาริก 29 Air Filter
30 517033 เสาวภาคย์ รัตนาคณหุตานนท์ 30 Air Filter
31 516653 กรรณิกา ปาปะกี 31 Air Filter
32 516572 จิรภิญญา เจริญภูมิ 32 Air Filter
34 515858 ศริญญา ประชานันท์ 34 Air Filter
36 514872 นางสาว วิมลรัตน์ เนตรสุวรรณ์ 36 Air Filter
37 514866 จิระพพันธ์ แหล้ป้อง 37 Air Filter
38 514865 ณรงค์ชัย คำคุ้ม 38 Air Filter
39 514368 พัชรพรรณ จันทร์แดง 39 Air Filter
40 513311 ธนัชญา แสนสุเนตร 40 Air Filter
42 513227 PRANPANITA INTACHIT 42 Air Filter
45 510279 สุพิศ ศรีวิลัย 45 Air Filter
49 507644 pakkul 49 Air Filter
50 507523 ตราจิต พิรุณรัตน์ 50 Air Filter
52 506192 กรสุดา 52 Air Filter
53 506033 Ruengdech 53 Air Filter
55 504933 วันทนา หอมดวงศรี 55 Air Filter
57 504268 yaowapha naksawangphorn 57 Air Filter
59 502397 คัทลียา อุประกุล 59 Air Filter
62 100159 พรเพ็ญ พงษ์แสงสน 62 Air Filter
63 92134 บุหงา ขยันยิ่ง 63 Air Filter
64 92045 Sittiporn jampasri 64 Air Filter
65 92018 สุภาณี 65 Air Filter
68 91920 จารุมาศ โชคชนะชัย 68 Air Filter
69 91910 วลัยลักษณ์ ชารีวาล 69 Air Filter
70 91909 Panuwat 70 Air Filter
72 91720 ฉัตรฤดี เอื้องเขียว 72 Air Filter
75 91575 หิรัญญา ฉิมพลี 75 Air Filter
79 91444 ภัทรนิษฐ์ ศ. 79 Air Filter
80 91377 nisaphat 80 Air Filter
81 91369 วันเพ็ญ รามัญ 81 Air Filter
82 91306 ยุภาวดี ชูเนตร 82 Air Filter
84 91246 Wanisa Poothong 84 Air Filter
87 91195 สุขพรรษา ดอกเชื้อเอม 87 Air Filter
88 91172 วรวลัญช์ 88 Air Filter
90 91125 Wiyada Jantanee 90 Air Filter
91 91041 ธิราพร อินทร์แพง 91 Air Filter
93 90982 อาทิตยา ประชันรณรงค์ 93 Air Filter
95 90863 ณัฎฐพัชร์ จันทร์หอม 95 Air Filter
98 90838 Pornpong 98 Air Filter
99 90832 วัชรา สุราเลิศ 99 Air Filter
101 90818 โรสราริน อินทร์แพง 101 Air Filter
102 90816 สุจิตรา พรมเสาร์ 102 Air Filter
104 90690 มัตติกา บุญวงศ์ษา 104 Air Filter
105 90587 จิราภรณ์ แก้วทะเล 105 Air Filter
106* 090968 แจ่มจันทร์ ภูโกสัย 106 Air Filter

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ ซื้อตู้เย็น ราคา 500 จำนวน 25 เครื่อง

กรุณารอแจ้งรับเครื่องพร้อม ชำระเงินเต็มจำนวน อีกครั้ง

NO 1. Staff ID 2. Your Name is Lucky Random
4 537408 อังคณา วรรณา 4 ตู้เย็น
9 534239 Thyksin 9 ตู้เย็น
13 532816 นาย พงษ์พัฒน์ ศรีพิทักษ์ 13 ตู้เย็น
19 528288 สุพัตรา ประทุมมา 19 ตู้เย็น
20 528158 อทิตา พินธุรักษ์ 20 ตู้เย็น
21 528039 ประภัสสร บริบูรณ์ 21 ตู้เย็น
23 527451 ภัสราวรรณ ธัญรส 23 ตู้เย็น
34 523107 งามเนตร ต้นศรีนนท์ 34 ตู้เย็น
37 522789 พีรพรรณ จารุพิพัฒนกุล 37 ตู้เย็น
40 522304 กรรณิการ์ กาญจนาทิพย์ 40 ตู้เย็น
62 514866 จิระพันธ์ แหล้ป้อง 62 ตู้เย็น
64 513311 ธนัชญา แสนสุเนตร 64 ตู้เย็น
65 513229 พรพรรณ เลสัก 65 ตู้เย็น
88 504097 สังวาลย์ กาทอง 88 ตู้เย็น
93 438109 สกุล ประมูลจะโก 93 ตู้เย็น
97 92038 พิชามญชุ์ บรรลุสุข 97 ตู้เย็น
101 91954 DAN POOKKAEW 101 ตู้เย็น
104 91674 Netchanok Kularbwong 104 ตู้เย็น
111 91345 91346 111 ตู้เย็น
116 91266 นันทวัน คูเมือง 116 ตู้เย็น
137 90838 Pornpong 137 ตู้เย็น
149 90524 อารียา หึกขุนทด 149 ตู้เย็น
164 90140 บัญชา จันทิไชย 164 ตู้เย็น
166 90120 ภิญญดา 166 ตู้เย็น
175 15215 Yiemnapa ponyiem 175 ตู้เย็น
36* 090216 อุดมพร ทองหล่อ 36 ตู้เย็น