โครงการ Life Begins with GHB เพื่อมอบโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อและเงินฝากพิเศษ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำโครงการ Life Begins with GHB

  เพื่อมอบโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อและเงินฝากพิเศษ สำหรับสมาชิกของสภา/สมาคมวิชาชีพ

ที่ทำข้อตกลงความร่วมมือโครงการดังกล่าวกับธนาคาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้