โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ บรรเทาผลกระทบให้ลูกค้าจากปัญหา COVID-19

ธอส. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเป็น 6 มาตรการ)

โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ บรรเทาผลกระทบ
ให้ลูกค้าจากปัญหา COVID-19

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

 

    ขั้นตอนสำหรับพนักงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

  1. ลงทะเบียนออนไลน์แจ้งความประสงค์ผ่าน Mobile Application : GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 (โดยศึกษาวิธีการดาวน์โหลดและรายละเอียดการลงทะเบียน Click )
  2. หลังจากลงทะเบียนดังกล่าวจะมีผลกับเงินงวดตามยอดที่ได้รับแจ้งผ่าน Application : GHB ALL ทันทีในวันถัดไป
  3. ขอให้พนักงาน แคปหน้าจอเงินที่แสดงรายละเอียดบัญชี และจำนวนเงินงวดใหม่ และ Print รูปดังกล่าวใช้เป็นหลักฐานส่งมาที่ฝ่ายบุคคล เพื่อเปลี่ยนเงินงวดได้ทันรอบการทำรายการหักเงินเดือนประจำเดือนของบริษัท(ส่งเอกสารภายในวันที่ 20 ของเดือน)   (ตัวอย่าง >> Click )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ www.ghbank.co.th หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของประเทศไทยยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและรายได้ของทุกคนเป็นวงกว้าง
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ธนาคารได้เพิ่มมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอีก 2 มาตรการ
เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินงวด เพื่อนำเงินส่วนที่เหลือเก็บไว้ใช้จ่ายในด้านอื่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตรายละเอียดดังนี้

 

มาตรการที่ 1                – พักชำระเงินต้น โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลา 3 เดือน
– สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีสถานะบัญชีปกติ
– สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

มาตรการที่ 2                – พักชำระเงินต้น โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลา 12 เดือน
– ใช้ได้ทั้งลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และลูกค้า NPL
– สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
– เมื่อครบกำหนดระยะเวลาพักเงินต้นแล้วสามารถแจ้งความประสงค์ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเพิ่มจากระยะเวลาการกู้ที่เหลืออยู่ได้อีกนานสูงสุด 10 ปี

มาตรการที่ 3            (เต็มกรอบวงเงินโครงการแล้ว)

มาตรการที่ 4   – พักชำระเงินต้น พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลา 6 เดือน
– สำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ หรืออยู่ในสถานะกฎหมาย (ไม่จำกัดวงเงินกู้)
– สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

มาตรการที่ 5                   – พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลา 4 เดือน (โดยลูกค้าต้องงดชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรายเดือนทันทีเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 4 เดือนตามที่ธนาคารกำหนด
ซึ่งจะแสดงช่วงระยะเวลางดชำระให้ทราบ เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ หากช่วงเวลาดังกล่าวยังคงมีรายการชำระ ระบบจะดำเนินการปรับพ้นการใช้มาตรการทันที และลูกค้าไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการอื่นได้อีก)

– สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท (โดยพิจารณาจากรายได้ของผู้กู้หลัก ณ วันยื่นกู้)
– ใช้ได้ทั้งลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัดหรือสถานะกฎหมาย
– *ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ 4 เดือน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา เมื่อ
1.หลังจากครบกำหนดการใช้มาตรการ ลูกค้าจะต้องชำระเงินงวดตามที่ธนาคาร (ไม่สามารถชำระเกินเงินงวดได้)
2.ไม่ปิดบัญชีด้วยการไถ่ถอนไปสถาบันการเงินอื่น (Re-Finance)
3.ไม่ปิดบัญชีด้วยการขายหลักประกันต่อ
– สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

*หมายเหตุ หากลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 1. – 3. ลูกค้าต้องชำระดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ในวันปิดบัญชี

มาตรการที่ 6                – พักชำระเงินต้น พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1% ต่อปี โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลา 4 เดือน (กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท)
– สำหรับ “บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีวิทยา เภสัชกร
– สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

ธนาคารไม่เปิดให้ลูกค้าเข้าร่วมมาตรการอัตโนมัติ โดยต้องทำรายการผ่าน Application GHB ALL เนื่องจากลูกค้าแต่ละท่านมีความต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน ธนาคารจึงได้จัดทำ 6 มาตรการให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมและตอบโจทย์มากที่สุด ทั้งนี้ ขอให้ลูกค้าพิจารณาแนวทางในการเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมได้จากเอกสารแนบ GHBank-Covid19Choices.pdf หน้า 4

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และเป็นการลดโอกาสในการติดเชื้อ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนออนไลน์แจ้งความประสงค์ผ่าน Mobile Application : GHB ALL
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยศึกษาวิธี การดาวน์โหลดและรายละเอียดการลงทะเบียนได้ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถชำระเงินงวดตามยอดที่ได้รับแจ้งผ่าน Application : GHB ALL ได้ในวันถัดไป หรือเลือกสร้าง QR Code เพื่อนำไปสแกนชำระเงิน งวดผ่าน Application ของธนาคารอื่นได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร.0-2645-9000
หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ www.ghbank.co.th