มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA Editions 4th)

โรงพยาบาล บีเอ็นเอชได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA (The Healthcare Accreditation Institute) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกท่าน ที่จะเข้าใจ และให้บริการสอดคล้องกับแนวคิด แนวปฏิบัติ เพื่อดูแลคนไข้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามมาตรฐานวิชาชีพ ของตน

ทั้งนี้ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ มีการปรับปรุงเป็นฉบับที่ 4 โดยมีผลบังคับใช้ ในการรับรองมาตรฐาน ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป จึงขอให้ทุกท่านศึกษารายละเอียดตามไฟล์แนบ คลิกที่นี่เพือดาวน์โหลด