ICD-10 Knowledge:Hemorrhoids:K64._

เกณฑ์การวินิจฉัย Hemorrhoids หรือ ริดสีดวงทวาร เป็นการโป่งพองของหลอดเลือดที่เรียกว่า hemorrhoid venous cushions ซึ่งพบใน anal canal ของคนปกติ ผู้ป่วยมาด้วยอาการมีเลือดออกเป็นเลือดสดหรือมาด้วยก้อนโผล่ออกมาจาก anal canal แบ่งเป็น 4 stages ได้แก่ K64.8 Other specified haemorrhoids K64.9 Haemorrhoids, unspecified Haemorrhoids (bleeding): • NOS • without mention of degree   หมายเหตุ :ในปัจจุบันไม่ต้องวินิจฉัยแยกชนิดเป็น internal และ external hemorrhoids ที่มา Standard coding guidelines2017 สุรัตนา coder nurse

Continue reading

ICD-10Knowledge:Bronchitis J20,J40-J42

เกณฑ์การวินิจฉัย Acute bronchitis หมายถึง หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ผู้ป่วยมีอาการไอ มีเสมหะ และอาจมีไข้ ตรวจร่างกายอาจฟังได้ crepitation ภาพรังสีทรวงอกไม่พบ infiltration อาการส่วนใหญ่หายได้เองใน 1เดือน  ในเวชปฏิบัติส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งตรวจเพาะเชื้อ  ถ้ามีการเพาะพบเชื้อควรระบุชื่อเชื้อด้วย ดังนี้ J20.0 Acute bronchitis due to Mycoplasma pneumoniae J20.1 Acute bronchitis due to Haemophilus influenzae J20.2 Acute bronchitis due to streptococcus J20.3 Acute bronchitis due to coxsackievirus J20.4 Acute bronchitis due to parainfluenza virus…

Continue reading

ICD-10Knowledge:Palpitation:R00.2

เกณฑ์การวินิจฉัย Palpitations เป็นอาการที่ผู้ป่วยรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรง ใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ เกิดได้จากหลายสาเหตุ  เช่นโรคหัวใจ โรคจิตเวช โรคอื่นๆ หรือไม่ทราบสาเหตุ  ถ้าแพทย์หาสาเหตุพบ เช่น premature ventricular contraction, mitral valve prolapse,pheochromocytoma,caffeine,amphetamine, anxiety หรือ panic attack ให้วินิจฉัยโรคหรือภาวะที่เป็นสาเหตุ โดยไม่ต้องวินิจฉัยภาวะ palpitations เกณฑ์การให้รหัส กรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่า palpitations ให้ใช้รหัส R00.2 Palpitaions ที่มา : Standard Coding Guideline ,2014 Edition Surattana S. Coder Nurse

Continue reading

ICD-10Knowledge:Birth asphyxia P21._

เกณฑ์การวินิจฉัย Birth asphyxia  หมายถึง ภาวะขาดอากาศหายใจแรกเกิด มักมีโรคหรือภาวะผิดปกติอื่นเกิดตามมา  เช่น respiratory distress,seizure,hypoxic ischaemic encephalopathy แพทย์ควรบันทึกการวินิจฉัยให้ครบถ้วน เกณฑ์การให้รหัส ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า birth asphyxia ผู้ให้รหัสควรค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากบันทึกการคลอดของทารก เพื่อให้รหัส 4 หลักของภาวะ birth asphyxia ได้ถูกต้อง  โดยดูที่ค่า Apgar score ที่ 1 นาทีหลังคลอด  ดังนี้ Apgar score ที่ 1 นาที มีค่า 0-3 ให้รหัส P21.0 Severe birth asphyxia Apgar score ที่ 1 นาที มีค่า 4-7 ให้รหัส…

Continue reading

ICD-10Knowledge:Gastrointesternal bleeding K92.0-K92.2

Gastrointesternal bleeding K92.0-K92.2 เกณฑ์การวินิจฉัย ในกรณีที่ผู้ป่วยมีเลือดออกในทางเดินอาหาร แพทย์ควรวินิจฉัยให้ชัดเจนว่าเป็น haematemesis (อาเจียนเป็นเลือด)  หรือ melaena (ถ่ายดำ) แต่ถ้ามีทั้ง haematemesis และ melaena ให้วินิจฉัยว่า  haematemesis  ซึ่งเป็นอาการที่รุนแรงกว่า ในกรณีที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารโดยถ่ายอุจจาระสีดำปนแดง ไม่สามารถระบุตำแหน่งเลือดออกได้ แพทย์ควรวินิจฉัยว่า unspecified gastrointestinal bleeding ถ้าผู้ป่วยถ่ายอุจจาระเป็นสีแดงสด (haematochezia) ถ้ามีปริมาณมาก พบการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพ มักเป็นเลือดที่ออกอย่างรวดเร็วจากทางเดินอาหารส่วนบน แพทย์ควรวินิจฉัยเป็น upper gastrointestinal bleeding แต่ถ้าปริมาณไม่มาก ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพ มักออกจากทางเดินอาหารส่วนล่าง ควรวินิจฉัยว่า lower gastrointestinal bleeding เกณฑ์การให้รหัส ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า haematemesis ให้รหัส K92.0 haematemesis  ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า melaena ให้รหัส K92.1 melaena ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า…

Continue reading

ICD-10Knowledge:Prematurity/Preterm: P07._

เกณฑ์การวินิจฉัย Prematurity หรือ preterm  หมายถึงทารกที่คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์เต็ม  ซึ่งมักมีน้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่า 2,500 กรัม เกณฑ์การให้รหัส P07.0 Extremely low birth weight  หมายถึง น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1000 กรัม P07.1 Other low birth weight หมายถึง น้ำหนักแรกเกิด 1000-2499 กรัม P07.2 Extremely prematurity หมายถึง อายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ (196วัน) P07.3 Other preterm infant หมายถึง อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ37 สัปดาห์ ถ้าทราบทั้งอายุครรภ์และน้ำหนักแรกคลอด  หากให้รหัส P07.0…

Continue reading

ICD-10Knowledge:Pelvic peritoneal adhesions:N73.6

เกณฑ์การวินิจฉัย ในการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีการยึดติดหรือพังผืดของเยื่อบุช่องท้องในอุ้งเชิงกราน (pelvic peritoneal adhesions)  แพทย์จำเป็นต้องมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนบันทึกในเวชระเบียน ได้แก่สิ่งตรวจพบจากการส่องกล้องตรวจช่องท้องและอุ้งเชิงกราน  หรือจากการทำผ่าตัดช่องท้อง แพทย์ไม่ควรสันนิษฐานจากอาการปวดท้องน้อยแต่เพียงอย่างเดียว  หากยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้างต้น   แพทย์ควรวินิจฉัยว่าเป็นอาการปวดท้องน้อยเท่านั้น เกณฑ์การให้รหัส ให้รหัส K66.0 Peritoneal adhesions เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่ามีการยึดติดหรือมีพังผืดของเยื่อบุช่องท้อง โดยไม่ระบุว่าส่วนใด รหัสนี้ใช้ได้กับทั้งเพศหญิงและชาย แต่ถ้าแพทย์ระบุชัดเจนว่าเป็นการยึดติดหรือพังผืดของเยื่อบุช่องท้องในอุ้งเชิงกรานของเพศหญิง ให้รหัส N73.6 Female pelvic peritoneal adhesions  ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าการยึดติดหรือพังผืดของเยื่อบุช่องท้องในอุ้งเชิงกรานนั้นเกิดหลังจากการทำผ่าตัดในอุ้งเชิงราน ให้รหัส N99.4 Postprocedural pelvic peritoneal adhesions Surattana S. Coder Nurse

Continue reading

ICD-10Knowledge:Prophylactic surgery:Z40._

เกณฑ์การวินิจฉัย การผ่าตัดเพื่อป้องกันโรค(Prophylactic surgery)หมายถึง  การทำผ่าตัดในขณะที่ผู้มารับบริการยังไม่ได้เป็นโรค แต่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคที่เป็นอันตรายในอนาคต   ให้แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นการผ่าตัดเพื่อป้องกันโรค เกณฑ์การให้รหัส ให้รหัสในกลุ่ม Z40._ Prophylactic surgery  เป็นรหัสการวินิจฉัยหลักสำหรับผู้มารับบริการผ่าตัดเพื่อป้องกันโรค   ไม่ต้องให้รหัสโรคที่ต้องการป้องกันเพราะโรคนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้น ตัวอย่าง 1 หญิงอายุ 35 ปี มีบุตร 3 คน ยาย มารดา และพี่สาวเป็นมะเร็งรังไข่ มารับการผ่าตัดมดลูกและรังไข่สองข้างโดยเปิดช่องท้อง เพราะกลัวเป็นมะเร็งรังไข่ ผลตรวจทางพยาธิวิทยาของรังไข่ไม่พบมะเร็ง การวินิจฉัยหลัก Admitted for prophylactic surgery  ให้รหัส Z40.0 Prophylactic surgery for risk-factors related to malignant neoplasms การผ่าตัด Total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy  (TAH…

Continue reading

ICD-10Knowledge:Pneumothorax:J93._

เกณฑ์การวินิจฉัย ผู้ป่วย pneumothorax มีอาการหอบเหนื่อยเฉียบพลัน ตรวจร่างกายพบว่าเสียงหายใจลดลง เคาะโปร่ง ยืนยันการวินิจฉัยโดยภาพรังสีทรวงอก แพทย์ควรวินิจฉัยว่ามี tension pneumothorax ร่วมด้วยหรือไม่   Tension pneumothorax มีอาการเกิดขึ้นเองอย่างรวดเร็ว ขัดขวางการขยายตัวของปอด จนทำให้ระบบหลอดเลือดและหัวใจทำงานผิดปกติ จำเป็นต้องใส่ท่อระบายลมทันที  มิฉะนั้นผู้ป่วยอาจเสียชีวิต ถ้าเกิดจากการบาดเจ็บหรือเกิดจากการทำหัตถการ แพทย์ควรระบุสาเหตุด้วย   เกณฑ์การให้รหัส ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น pneumothorax ชนิด tension ให้รหัส J93.0 Spontaneous tension pneumothorax และถ้าเป็นชนิดไม่มี tension ให้ใช้รหัส J93.1  Other spontaneous  pneumothorax ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น pneumothorax เกิดจากการบาดเจ็บ ให้รหัส S27.0 Traumatic pneumothorax  ร่วมกับรหัสสาเหตุภายนอก และถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าเกิดจากการทำหัตถการ ให้ใช้รหัส T81.2 Accidental…

Continue reading

ICD-10 Knowledge:Mallory-Weiss syndrome,K22.6

เกณฑ์การวินิจฉัย Gastro-oesophageal laceration-haemorrhage syndrome หรือ Mallory-Weiss syndrome เกิดจากการอาเจียนขย้อนติดต่อกันรุนแรงหลายครั้ง จนเกิดการฉีกขาดของเยื่อบุหลอดอาหารบริเวณรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหาร  ทำให้มีเลือดออกในทางเดินอาหาร ผู้ป่วยมีอาการอาเจียนเป็นเลือด ยืนยันการวินิจฉัยโดยทำ endoscopy  พบรอยฉีกขาดในบริเวณดังกล่าว   เกณฑ์การให้รหัส ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า Gastro-oesophageal laceration-haemorrhage syndrome หรือ Mallory-Weiss syndrome ให้รหัส K22.6 Gastro-oesophageal laceration-haemorrhage syndrome       Surattana S. Coder Nurse

Continue reading