BDMS Network patient safety culture survey 2017

ผลการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วย ประจำปี 2017 (BDMS Network patient safety culture survey 2017) ของ โรงพยาบาล บีเอ็นเอช (BNH) 

 

-ผลการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล ปี 2017 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

(สำหรับโรงพยาบาลเคยเข้าร่วมโครงการปี 2016)

-ผลการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล ปี 2017 เปรียบเทียบในรายกลุ่ม

-ผลการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล ปี 2017 เปรียบเทียบ BDMS Network

-ผลการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล ปี 2017 เปรียบเทียบ AHRQ ปี 2016 (Survey ปีเว้นปี)

 

สามารถดูผลการสำรวจจากไฟล์ด้านล่าง:

Culture Survey 2017_BNH_Full Report

Culture Survey 2017_BNH_Presentation

Culture Survey 2017_BNH_Comment