แบบตรวจประเมินการบันทึกเวชระเบียน IPD (Google Forms)

แบบฟอร์มสำหรับ Audit ความสมบูรณ์เวชระเบียน IPD (Google Forms)   สำหรับแผนก IPD ตาม Link ด้านล่าง:   https://goo.gl/forms/XKmLFmBJayFcxhbo1     ****รบกวนส่งข้อมูลภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปค่ะ****

Continue reading

แบบตรวจประเมินการบันทึกเวชระเบียน OPD (Google Forms)

แบบฟอร์มสำหรับ Audit ความสมบูรณ์เวชระเบียนทาง OPD (Google Forms)   สำหรับแผนก OPD ตาม Link ด้านล่าง:   https://goo.gl/forms/bnwgyc3813RXaDUF3     ****รบกวนส่งข้อมูลภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปค่ะ****  

Continue reading

BDMS Network patient safety culture survey 2017

ผลการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วย ประจำปี 2017 (BDMS Network patient safety culture survey 2017) ของ โรงพยาบาล บีเอ็นเอช (BNH)    -ผลการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล ปี 2017 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (สำหรับโรงพยาบาลเคยเข้าร่วมโครงการปี 2016) -ผลการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล ปี 2017 เปรียบเทียบในรายกลุ่ม -ผลการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล ปี 2017 เปรียบเทียบ BDMS Network -ผลการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล ปี 2017 เปรียบเทียบ AHRQ ปี 2016 (Survey ปีเว้นปี)   สามารถดูผลการสำรวจจากไฟล์ด้านล่าง: Culture Survey 2017_BNH_Full Report Culture Survey 2017_BNH_Presentation Culture…

Continue reading

Surveillance and Private Hospital Network in BKK 18-19 Dec 2017

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานเฝ้าระวังแบบบูรณาการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายเพื่อติดตามแนวโน้มสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 ธันวาคม 2560 ณโรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ และสายพันธุ์ไวรัสก่อโรค การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและสถานพยาบาลดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี : Click “สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่และสายพันธุ์ไวรัสก่อโรค” ธนัสภา ธนเดชา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : Click การดำเนินงานเฝ้าระวังติดตามแนวโน้ม สถานการณ์และสายพันธุ์เชื้อก่อโรคในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค : Click พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค : Click การเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ทางเดินหายใจและการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร :  Click

Continue reading

Prevention and control CRE,WHO

Guidelines for the prevention and control of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae , Acinetobacter baumannii and Pseudomnas aeruginosa in health care facilities   Click PDF file

Continue reading

Mandatory Training (ข้อสอบส่วนที่ 2 RM , CoE ,CPG )

เรียน พนักงานทุกท่าน พนักงานทุกท่าน และ เจ้าหน้าที่ Subcontract จะต้องผ่านการอบรมตามมาตรฐานต่างๆของโรงพยาบาล โดยข้อสอบส่วนที่ 2  (เปิดสอบ 8-15 พ.ย.2560) ทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านเนื้อหาและทำข้อสอบ ได้ตาม Link ด้านล่าง Risk Management (ทำทุกคน)            Thai version Click : https://intranet.bnhhospital.com/bnh/rm-e-learning-ver-th/  English Version Click : https://intranet.bnhhospital.com/bnh/rm-e-learning-ver-eng/   CoE (ทำเฉพาะพนักงานกลุ่ม Clinic)  Thai version Click : https://intranet.bnhhospital.com/bnh/coe-e-learning-ver-th/   CPG (ทำเฉพาะพนักงานกลุ่ม Clinic)  Thai version Click: https://intranet.bnhhospital.com/bnh/cpg-e-learning-th/   ***กรุณาเปิดด้วยบราวเซอร์ Google…

Continue reading

***เปิดสอบรอบที่ 2***Mandatory Training (ข้อสอบ IPSG + FMS )

เรียน  พนักงาน  และ เจ้าหน้าที่ Subcontract ทุกท่านค่ะ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล พนักงานทุกท่าน และ เจ้าหน้าที่ Subcontract จะต้องผ่านการอบรม มาตรฐานของโรงพยาบาล มีวัตถุประสงค์ คือ การให้ทราบถึงแนวปฏิบัติต่างๆของมาตรฐาน International Patient Safety Goal Facility Management system Risk Management CoE CPG   โดย ทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านและทำแบบทดสอบตาม Link ด้านล่าง Link : IPSG  (ทำทุกท่าน) https://intranet.bnhhospital.com/bnh/ipsg-knowledge/   FMS  (ทำทุกท่าน) https://intranet.bnhhospital.com/bnh/fms-e-learningth/   ***กรุณาเปิดด้วยบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Firefoxเท่านั้น*** ท่านต้องทำข้อสอบทุกชุดให้ผ่าน 80% โดยสามารถทำข้อสอบได้เพียง…

Continue reading