แบบตรวจประเมินการบันทึกเวชระเบียน IPD (Google Forms)

แบบฟอร์มสำหรับ Audit ความสมบูรณ์เวชระเบียน IPD (Google Forms)

 

สำหรับแผนก IPD ตาม Link ด้านล่าง:

 

https://goo.gl/forms/XKmLFmBJayFcxhbo1

 

 

****รบกวนส่งข้อมูลภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปค่ะ****