Surveillance and Private Hospital Network in BKK 18-19 Dec 2017

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานเฝ้าระวังแบบบูรณาการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายเพื่อติดตามแนวโน้มสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 ธันวาคม 2560 ณโรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

  • สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ และสายพันธุ์ไวรัสก่อโรค การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและสถานพยาบาลดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี : Click
  • “สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่และสายพันธุ์ไวรัสก่อโรค” ธนัสภา ธนเดชา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : Click
  • การดำเนินงานเฝ้าระวังติดตามแนวโน้ม สถานการณ์และสายพันธุ์เชื้อก่อโรคในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค : Click
  • พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค : Click
  • การเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ทางเดินหายใจและการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร :  Click