ETR Training Document status

ETR Status 2019

Staff Requester Data

Training Data

 


ETR Document Status

 

Name Department Training Course Training date Status Edit
ธันยกานต์ วีตระกูล Emergency BDMS Knowledge Transferring Program for Critical Care Nurse September 25, 2021 Waiting Hospital Director Approve
ลิปิการ์ นิลสมัย International Travel Medicine Best Practice of Adult and Travel immunization in Pandemic COVID-19 September 22, 2021 Waiting Hospital Director Approve
ยุภาวดี ชูเนตร Intensive Care Unit ICU Forum 15th IC update 2021 September 6, 2021 Waiting Hospital Director Approve
อภิรักษ์ อัครเศรษฐัง Digital Marketing Department Ultimate Python Package 2021 May 1, 2021 Finished
ยิ่งลักษณ์ ปัญจวรานุวัตร์ Hospital Director Office บูรณาการศักยภาพนักธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชง April 3, 2021 Finished
ภาคภูมิ ศรีสวัสดิคุโณดม Overseas Marketing Angular Note JS and Ienic gnide ( 3 courses ) April 1, 2021 Finished
อาทิตยา ประชันรณรงค์ Nursing Staff Organization ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าทีมผู้ติดตามทางการแพทย์และสาธารณสุขในการติดตามผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 March 24, 2021 Finished
ศุภจิรา ศิริเศรษฐ์ Utilization Management โครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า March 18, 2021 Finished
พจนา พจนวิชัยกุล Utilization Management โครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า March 18, 2021 Finished
ดวงเดือน บุญญศาสตร์พันธุ์ Hospital Director Office Covidned 2021 March 17, 2021 Finished
ยุภาวดี ชูเนตร Intensive Care Unit พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการควบคุมโรค March 15, 2021 Finished
นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล Hospital Director Office Food & Toxins March 11, 2021 Finished
ภาคภูมิ ศรีสวัสดิคุโณดม Chinese Marketing คอสเรียนออนไล์ python + Neural Network March 1, 2021 Finished
สายัณห์ บุญอาจ Production Department คอสเรียนออนไล์ Google Adwords Expert-Workshop & clinic 2021 February 1, 2021 Finished
จิราภรณ์ เอกพันธุ์ Intensive Care Unit โครงการ BDMS Knowledge Transferring for Critical Care Nurse January 29, 2021 Finished
ยุวนุช ฤกษ์ดี Emergency โครงการ BDMS Knowledge Transferring for Critical Care Nurse January 29, 2021 Finished
ธนาภรณ์ จันทรการ Emergency โครงการ BDMS Knowledge Transferring for Critical Care Nurse January 29, 2021 Finished
ศิรภัสสร ผุดีสม Emergency โครงการ BDMS Knowledge Transferring for Critical Care Nurse January 29, 2021 Finished
นิพนธ์ จันทร์ผุด Emergency โครงการ BDMS Knowledge Transferring for Critical Care Nurse January 29, 2021 Finished
ปิยะวุฒิ เลาหวิวัฒนกุล Thai Marketing Department Memoty Master Course January 7, 2021 Cancel
ธนพร วัฒนศรานนท์ Human Resources Department วิถีใหม่สำหรับผู้นำไทย November 15, 2020 Finished
ยุวลักษณ์ รักษ์วิทิต Human Resources Department วิถีใหม่สำหรับผู้นำไทย November 15, 2020 Finished
ยิ่งลักษณ์ ปัญจวรานุวัตร์ Hospital Director Office Standard Course in Clinical Trials & GCP training program 2020 November 4, 2020 Finished
สรวิศ กมลศิริ Maintenance Unit โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทดแทนฯ October 22, 2020 Finished
จุฑารัตน์ อุระวงค์ Human Resources Development New normal HR as COACH October 19, 2020 Finished
สายทิพย์ โพธิ์ทอง Human Resources Department New normal HR as COACH October 19, 2020 Finished
ปทุมรัตน์ ปทุมานนท์ Human Resources Department Fin ดี Happy Life 2020 October 19, 2020 Finished
ณัฐชยา วิไลแก้ว Human Resources Department Fin ดี Happy Life 2020 October 19, 2020 Finished
ยุวลักษณ์ รักษ์วิทิต Human Resources Department Digital Business Transformation September 25, 2020 Finished
ธนพร วัฒนศรานนท์ Human Resources Department Digital Business Transformation September 25, 2020 Finished
ณัฐชยา วิไลแก้ว Human Resources Department โครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่ต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 August 28, 2020 Finished
ยิ่งลักษณ์ ปัญจวรานุวัตร์ Hospital Director Office Digital Business Solution Summit 2020 August 26, 2020 Finished
ธนาสิทธิ์ ศิริโภคากุล Hospital Director Office Digital Business Solution Summit 2020 August 26, 2020 Finished
เรืองกิต รัตนยานนท์ ER ACLS August 24, 2020 Finished
สายัณห์ บุญอาจ Production Department How to Power Up Your Marketing with Content Strategy August 6, 2020 Finished
อวยพร บวรภราดร Accounting Department Restart Business : Shaping Health and Care for Tomorrow July 21, 2020 Finished
อภิรักษ์ อัครเศรษฐัง Digital Marketing Department Data Analytics : Quick Win to Jumpstart Your Business July 11, 2020 Finished
สุภาวดี ไชยช่อฟ้า Ward 5 B Unit หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ รุ่นที่ 1 May 11, 2020 On Process
วิจิตรา เทพกุญชร Cardiometabolic Unit หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด May 7, 2020 Cancel
วชิราภรณ์ สายสม Nursery Unit การกู้ชีพทารกแรกเกิด April 26, 2020 Waiting Reciept for clear Training
ธิดารัตน์ ศิริคุณ Nursery Unit การกู้ชีพทารกแรกเกิด April 26, 2020 Waiting Reciept for clear Training
อริสา กังน้อย Labour Room Unit การกู้ชีพทารกแรกเกิด April 26, 2020 Waiting Reciept for clear Training
ชลธิชา โภคาพานิชย์ Labour Room Unit การกู้ชีพทารกแรกเกิด April 26, 2020 Waiting Reciept for clear Training
อัจฉราพรรณ วันดี Labour Room Unit การกู้ชีพทารกแรกเกิด April 26, 2020 Waiting Reciept for clear Training
จินต์จุฑา หงษ์จันทกานต์ Labour Room Unit การกู้ชีพทารกแรกเกิด April 26, 2020 Waiting Reciept for clear Training
เรืองกิต รัตนยานนท์ Emergency ACLS April 24, 2020 Waiting Reciept for clear Training
จิราภรณ์ เอกพันธุ์ Intensive Care Unit critical care April 18, 2020 On Process
นันทิศา คงศิลา Gyneoncology หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง April 17, 2020 Finished
สรียานันท์ ศศิญาพันธุ์ Nursing Staff Organization การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่น 10 March 16, 2020 Finished
ชญานิษฐ์ สุพัตราภรณ์ Surgery Unit หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง March 9, 2020 Finished
ฟาเดล อาแว Nursing Staff Organization โครงการพัฒนาศักยภาพการออกข้อสอบของพยาบาลวิชาชีพ March 9, 2020 Finished
มนินท์ธร ผลดี Nursing Staff Organization Data Science in Health Care March 2, 2020 Finished
พุฒิไกร ไชยโยธา Nursing Staff Organization Data Science in Health Care March 2, 2020 Finished
สุรัตนา สมุทรกลิน Registration & Med Record Unit Data Science in Health Care March 2, 2020 Finished
วัชราภรณ์ ดาวจรัสแสงชัย Customer Services Department Reading Your Customers Mind February 27, 2020 Finished
พรวนัช บุญเกษม Customer Services Department Reading Your Customers Mind February 27, 2020 Finished
สุดชีวิน อินทรสวัสดิ์ Public Relations Department Customer Experience & Marketing Tech Summit February 20, 2020 Finished
อภิรักษ์ อัครเศรษฐัง Digital Marketing Department Customer Experience & Marketing Tech Summit February 20, 2020 Finished
ณัฏฐณิชา ดิศกุล ณ อยุธยา Hospital Director Office Customer Experience & Marketing Tech Summit February 20, 2020 Finished
ณธรสร ผลทับทิม Medical Unit การเสริมสร้างศักยภาพพยาบาลผู้ให้บริการวัคซีนในสถานบริการ February 18, 2020 Finished
ลิปิการ์ นิลสมัย International Travel Medicine การเสริมสร้างศักยภาพพยาบาลผู้ให้บริการวัคซีนในสถานบริการ February 18, 2020 Finished
นนทนีย์ สุขสะอาด Ward 6 B Unit การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านและต่อเนื่องในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง February 17, 2020 Finished
สุริยาพร ถนอมพลกรัง Ward 8 การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านและต่อเนื่องในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง February 17, 2020 Finished
กุสุมา ศรีทน Nursery Unit การกู้ชีพทารกแรกเกิด February 16, 2020 Finished
นรามัย สังข์ทอง Labour Room Unit การกู้ชีพทารกแรกเกิด February 16, 2020 Finished
มธุลิน ขุนแก้ว Labour Room Unit การกู้ชีพทารกแรกเกิด February 16, 2020 Finished
เพ็ชรชณัษฎา ทหารนะ Labour Room Unit การกู้ชีพทารกแรกเกิด February 16, 2020 Finished
เพียงนิภา บุดลา Labour Room Unit การกู้ชีพทารกแรกเกิด February 16, 2020 Finished
ธนาภรณ์ จันทรการ Emergency ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน “I will Survive” February 13, 2020 Finished
อรรถชัย อัศวภูมิ Emergency ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน “I will Survive” February 13, 2020 Finished
เมฑิมาศ ตอนะรักษ์ Emergency ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน “I will Survive” February 13, 2020 Finished
ยุวนุช ฤกษ์ดี Emergency ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน “I will Survive” February 13, 2020 Finished
ปุณนภัส อาจสาลี Public Relations Department กลยุทธ์ Storytelling for Marketing February 7, 2020 Finished
มิ่งขวัญ จึงเจริญ Intensive Care Unit อบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Nurse : Advance Couse) February 3, 2020 Finished
นิภารัตน์ แซ่อั้ง Emergency อบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Nurse : Advance Couse) February 3, 2020 Finished
ชลิตพล เสถียรบุตร Human Resources Department Future of Work Survey Results Sharing January 30, 2020 Finished
ณัฐชยา วิไลแก้ว Human Resources Department Future of Work Survey Results Sharing January 30, 2020 Finished
มิ่งขวัญ จึงเจริญ Intensive Care Unit อบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง January 27, 2020 Finished
นิภารัตน์ แซ่อั้ง Emergency อบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Nurse : Basic Couse) January 27, 2020 Finished
สุวิมล พานพรม Biomedical Engineering Dept. ทิศทางของคุณภาพด้านการให้บริการสุขภาพสากลพร้อมกับความก้าวหน้าระบบ Smart Technology January 21, 2020 Finished
เกรียงไกร เสทา Biomedical Engineering Dept. Biomedical Engineering Dept. ทิศทางของคุณภาพด้านการให้บริการสุขภาพสากลพร้อมกับความก้าวหน้าระบบ Smart Technology January 21, 2020 Finished
ภาคภูมิ ศรีสวัสดิคุโณดม Chinese Marketing การรักษาโรคนรีเวชที่พบบ่อยในไทยด้วยแพทย์แผนจีน January 19, 2020 Finished
อิศร์สรัล ไพบูลย์ Operating Room Unit ACLS December 23, 2019 Finished
เรืองเดช ลออพงศ์ไพศาล Digital Marketing Department Thai AI Service Platform December 19, 2019 Finished
พรพรรณ เลสัก Operating Room Unit PALS December 19, 2019 Finished
ภัทรานิษฐ์ เพชรชนะ Operating Room Unit PALS December 19, 2019 Finished
นฤมล โจทย์ธรรม Intensive Care Unit PALS December 19, 2019 Finished
วัชรา สุราเลิศ Operating Room Unit PALS December 19, 2019 Finished
จินดารัตน์ องศ์วรโสภณ Digital Marketing and CRM Div Thai AI Service Platform December 18, 2019 Finished
ธนพร วัฒนศรานนท์ Human Resources Department Growth Mindset December 18, 2019 Finished
แดน ผูกแก้ว Security Unit Advance Fire Fighting December 12, 2019 Finished
สุภัทรา บุญมาก Hospital Director Office Black Belt Designed Presentations December 12, 2019 Finished
เพ็ญศิธร เทียนทอง Information Service Unit Black Belt Designed Presentations December 12, 2019 Finished
ยุวลักษณ์ รักษ์วิทิต Human Resources Department เทคนิคการขึ้นเงินเดือนแนวใหม่ (ภาคปฏิบัติ) December 12, 2019 Finished
วิจิตรา เทพกุญชร Cardiometabolic Unit ็HFCT : Heart Failure Program for Nurse November 29, 2019 Finished
ชัชพงศ์ บุญบรรลุ Emergency Clinical Point in Trauma Care November 28, 2019 Finished
อรรถชัย อัศวภูมิ Emergency Clinical Point in trauma Care November 28, 2019 Finished
เพ็ชรชณัษฎา ทหารนะ Labour Room Unit ACLS November 27, 2019 Finished
อัจฉราพรรณ วันดี Labour Room Unit ACLS November 27, 2019 Finished
สรียานันท์ ศศิญาพันธุ์ Nursing Staff Organization Tableau Desktop – Business Intellingence and Data Visualization Software November 27, 2019 Finished
นนทวี ศรีวงษ์ Registration & Med Record Unit Tableau Desktop – Business Intellingence and Data Visualization Software November 27, 2019 Finished
มนินท์ธร ผลดี Nursing Staff Organization Tableau Desktop – Business Intellingence and Data Visualization Software November 27, 2019 Finished
ปาริชาต เซ็นนันท์ Operating Room Unit ACLS November 27, 2019 Finished
รดา ศรีชลเจริญกิจ Operating Room Unit ACLS November 27, 2019 Finished
ธนัชญา แสนสุเนตร Operating Room Unit ACLS November 27, 2019 Finished
ยุภาวดี ชูเนตร Intensive Care Unit อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง November 25, 2019 Finished
ธนพร วัฒนศรานนท์ Human Resources Department Future Design Coaching November 25, 2019 Finished
ยุวลักษณ์ รักษ์วิทิต Human Resources Department Future Design Coaching November 25, 2019 Finished
วรดา เสนอใจ Human Resources Development Future Design Coaching November 25, 2019 Finished
อัญวรรณ สท้าน Emergency BDMS Emergency Nurse Care Course 2019 November 25, 2019 Finished
จีรภา เดชพละ Ward 6 A Unit Research Camp November 25, 2019 Finished
วลัยลักษณ์ ชารีวาล Labour Room Unit Research Camp November 25, 2019 Finished
ดรุณี อุปฮาด Chemotherapy Service Research Camp November 25, 2019 Finished
พิมพ์ชนา นิธิสินพรเมธี Intensive Care Unit Research Camp November 25, 2019 Finished
กมลพรรณ์ เชิงวุฒิกุล Chinese Marketing Talent Coach Practitioner 17 November 23, 2019 Finished
จุฑารัตน์ อุระวงค์ Human Resources Development Healthy Organization Meeting ครั้งที่ 12 November 22, 2019 Finished
สายทิพย์ โพธิ์ทอง Human Resources Department Healthy Organization Meeting ครั้งที่ 12 November 22, 2019 Finished
ประภัสสร บริบูรณ์ Intensive Care Unit 8th PGHCC From Prevention to Intervention Cardiology November 21, 2019 Finished
นันทพร เพ็งเที่ยง Cardiac Cath Lab 8th PGHCC From Prevention to Intervention Cardiology November 21, 2019 Finished
จิรัฐิติกาล วัชรเฉลิม Intensive Care Unit 8th PGHCC From Prevention to Intervention Cardiology November 21, 2019 Finished
ดวงเดือน บุญญศาสตร์พันธุ์ Hospital Director Office การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาลสู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน November 18, 2019 Finished
ประภัสสร บริบูรณ์ Intensive Care Unit PALS November 18, 2019 Finished
รัชดา ผิวเผื่อน Emergency PALS November 18, 2019 Finished
วาลุณี ลาภขุนทด Cardiometabolic Unit ประชุมวิชาการ BRAND’S Health Conference 2019 November 14, 2019 Finished
นนทนีย์ สุขสะอาด Ward 6 B Unit การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง รุ่นที่ 13 November 8, 2019 Finished
เมฑิมาศ ตอนะรักษ์ Emergency การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง รุ่นที่ 13 November 8, 2019 Finished
กรรณิการ์ กาญจนาทิพย์ Ward 6 B Unit The Global Trends of Neurological Nursing Care November 6, 2019 Finished
กิติพงษ์ หงษ์คำ Emergency The Global Trends of Neurological Nursing Care November 6, 2019 Finished
ตรีทิพย์ เตียวกุล Emergency การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 5 November 1, 2019 Finished
เมฑิมาศ ตอนะรักษ์ Emergency การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 5 November 1, 2019 Finished
ธนพร วัฒนศรานนท์ Human Resources Department Business Network Meeting on Employing Women Living with Disability November 1, 2019 Finished
พรรทิพา เลิศชัยปรีชากุล Intensive Care Unit ACLS October 30, 2019 Finished
วิภารดี มลิสา Intensive Care Unit ACLS October 30, 2019 Finished
สุเมธ พิมพ์สินธุ์ Emergency ACLS October 30, 2019 Finished
วลัยลักษณ์ ชารีวาล Labour Room Unit ACLS October 30, 2019 Finished
ชลธิชา โภคาพานิชย์ Labour Room Unit ACLS October 30, 2019 Finished
ภัทรานิษฐ์ ตุ่นแก้ว Ward 8 Design Thinking October 26, 2019 Finished
วิจิตรา เทพกุญชร Cardiometabolic Unit Cardiology Annual Meeting October 23, 2019 Finished
วาลุณี ลาภขุนทด Cardiometabolic Unit อบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 42 October 21, 2019 Finished
วิจิตรา เทพกุญชร Cardiometabolic Unit อบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 42 October 21, 2019 Finished
ปิยะธิดา สุขเกษม Digestive Center PALS October 21, 2019 Finished
ปิยะธิดา สุขเกษม Digestive Center PALS October 21, 2019 Finished
ตรีทิพย์ เตียวกุล Emergency PALS October 21, 2019 Finished
วิจิตรา เทพกุญชร Cardiometabolic Unit ACS trust train team September 25, 2019 Finished
มธุรส ปัญญา Cardiometabolic Unit ACS trust train team September 25, 2019 Finished
มธุลิน ขุนแก้ว Labour Room Unit ACLS September 24, 2019 Finished
มัณฑนา น้ำสา Sales Department Ultimate Sales Warrior September 18, 2019 Finished
ปิยาณี ชิณเชษฐ์ Human Resources Development Career Development in the Disruptive World September 18, 2019 Finished
วรดา เสนอใจ Human Resources Development Career Development in the Disruptive World September 18, 2019 Finished
สุวิมล พานพรม Biomedical Engineering Dept. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรชีวการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลของประเทศไทย September 13, 2019 Finished
ศรายุทธ หลงขาว Quality Development Department การระบายอากาศภายในอาคารและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาล September 13, 2019 Finished
กุลิสรา จันทร์สินธุ์ Medical Unit Nursing and Health Literaey for Non - Communication September 12, 2019 Finished
พัชรพรรณ จันทร์แดง Cardiometabolic Unit Nursing and Health Literaey for Non - Communication September 12, 2019 Finished
ภัสราวรรณ ธัญรส Emergency PALS Course September 5, 2019 Finished
ยุภาวดี ชูเนตร Intensive Care Unit การประชุมแนวทางการรายงานเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ August 27, 2019 Finished
อังศุมาลิน เอกจิตราตระกูลชัย Medical Staff Organization หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ การใช้กัญชารักษาผู้ป่วย:แผนปัจจุบัน-แผนไทย รุ่นที่ 6 August 26, 2019 Finished
อัญวรรณ สท้าน Emergency Emergency Care 2019 August 21, 2019 Finished
เมฑิมาศ ตอนะรักษ์ Emergency Emergency Care2019 August 21, 2019 Finished
ลิปิการ์ นิลสมัย International Travel Medicine 7th Adult and Travel Immunization August 19, 2019 Finished
ธนาภรณ์ จันทรการ Emergency การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บสำหรับพยาบาลและการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ประจำปี 2562 August 19, 2019 Finished
สรียานันท์ ศศิญาพันธุ์ Nursing Staff Organization BDMS Academic Annual Meeting 2019,Health Technology August 15, 2019 Finished
สุเทพ วนิชพล GI clime BDMS Academic Annual Meeting 2019 August 15, 2019 Finished
พญ.นุศรา ศิริตันติกร Dental BDMS Academic Annual Meeting 2019 August 15, 2019 Finished
นภดล อุดมรัศมี Emergency ATLS August 14, 2019 Finished
มนินท์ธร ผลดี Nursing Staff Organization BDMS Academic Annual Meeting 2019,Health Technology August 14, 2019 Finished
พญ.ชุติรัตน์ วัชโรทยางกูล Emergency ATLS August 14, 2019 Finished
สุริยาพร ถนอมพลกรัง Ward 8 เรียนเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ August 5, 2019 Finished
กฤษณ หวานเสียง Biomedical Engineering Dept. การประชุมวิชาการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 31 August 1, 2019 Finished
สุวิมล พานพรม Biomedical Engineering Dept. การประชุมวิชาการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 31 August 1, 2019 Finished
สุวิมล พานพรม Biomedical Engineering Dept. การประชุมวิชาการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 31 August 1, 2019 Finished
พญ.อัชลี เสนะวงศ์ Allergy PALS Course July 30, 2019 Finished
ศุภจิรา ศิริเศรษฐ์ Utilization Management ประชุมชี้แจงและอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข July 26, 2019 Finished
พจนา พจนวิชัยกุล Utilization Management ประชุมชี้แจงและอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข July 26, 2019 Finished
จินดารัตน์ องศ์วรโสภณ Digital Marketing and CRM Div เซลล์บำบัดเบื้องต้น July 25, 2019 Finished
สินาพร มะปะรัง Ward 5 B Unit OBQ & QYN Update & Practical July 24, 2019 Finished
หนึ่งฤดี บูรณาหาร Gyneoncology OBG & GYN Update & Practical July 24, 2019 Finished
มธุลิน ขุนแก้ว Labour Room Unit OBG & GYN Update & Practical July 24, 2019 Finished
จริญญา จิวจินดา Asean Marketing Online Branding in The Digital Era July 23, 2019 Finished
นพ.เสก ปัญญสังข์ Cardiometabolic Unit ACLS July 23, 2019 Finished
นาเดีย กิจเจริญธร Cardiometabolic Unit อาหารสุขภาพประจำปี 2562 “ต่างวัยต่างโภชนาการ” July 23, 2019 Finished
เนตรชนก ญาติเสมอ Women Health OBQ & QYN Update & Practical July 23, 2019 Finished
จิรัชญา มูลศิลป์ Ward 5 B Unit OBQ & QYN Update & Practical July 23, 2019 Finished
กิรณา วาสนะโชติ Women Health OBQ & QYN Update & Practical July 23, 2019 Finished
ชลธิชา โภคาพานิชย์ Labour Room Unit OBG & GYN Update & Practical July 23, 2019 Finished
พญ.ลักษณา โชครุ่งวรานนท์ Digestive Center ACLS July 23, 2019 Finished
พญ.วรวรรณ เจริญอัตถะศีล Cardiometabolic Unit ACLS July 22, 2019 Finished
พญ.ราณี ดีลัคนทิน Operating Room ACLS July 22, 2019 Finished
ชรีรัตน์ ปลื้มจิต Women Health OBQ & QYN Update & Practical July 22, 2019 Finished
อัจฉรา แก้วมณีชัย Women Health OBQ & QYN Update & Practical July 22, 2019 Finished
รุ่งฤกัณญา ปรุดรัมย์ Ward 5 B Unit OBQ & QYN Update & Practical July 22, 2019 Finished
เพียงนิภา บุดลา Labour Room Unit OBG & GYN Update & Practical July 22, 2019 Finished
นันทิศา คงศิลา Gyneoncology OBG & GYN Update & Practical July 22, 2019 Finished
พัชรประภา โรจนพิทยากร Cardiometabolic Unit The 11th Ramathibodi Echo Symposium and workshop July 20, 2019 Finished
อิศร์สรัล ไพบูลย์ Operating Room Unit 60th AO trauma Course Basic Principle of fracture Management For ORP July 20, 2019 Finished
วิชชุดา ภิรมย์เบี้ยว Operating Room Unit 60th AO trauma Course Basic Principle of fracture Management For ORP July 20, 2019 Finished
ดวงเดือน บุญญศาสตร์พันธุ์ Hospital Director Office Magnet Recognition & Evidence Based Practice July 18, 2019 Finished
วิจิตรา เทพกุญชร Cardiometabolic Unit Magnet Recognition & Evidence Based Practice July 18, 2019 Finished
กิติพงษ์ หงษ์คำ Emergency Magnet Recognition & Evidence Based Practice July 18, 2019 Finished
นริศรา แก้วมณี Gyneoncology Magnet Recognition & Evidence Based Practice July 18, 2019 Finished
มธุรส ปัญญา Cardiometabolic Unit Magnet Recognition & Evidence Based Practice July 18, 2019 Finished
นันทวรรณ บู่สุวรรณ Utilization Management BDMS Academic Annual Meeting 2019 July 15, 2019 Finished
จุฑามณี ปัญญาพินิจดุลย์ Ear Eye Nose Throat Unit Ear Eye Nose Throat Unit July 11, 2019 Finished
นริศรา แก้วมณี Gyneoncology การพยาบาลนรีเวชก้าวหน้า July 1, 2019 Finished
ดวงกมล วิวัฒนพงศ์พันธ์ Beauty Center อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ช่วยแพทย์คลีนิคโรคภูมิแพ้ รุ่นที่ 1 July 1, 2019 Finished
กฤตวรรณ พลราชม Pediatrics อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ช่วยแพทย์คลีนิคโรคภูมิแพ้ รุ่นที่ 1 July 1, 2019 Finished
ชุติกาญจน์ สุทธิกุล Check Ups Department อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ช่วยแพทย์คลีนิคโรคภูมิแพ้ รุ่นที่ 1 July 1, 2019 Finished
สุธีรา ธรรมษา Medical Unit อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ช่วยแพทย์คลีนิคโรคภูมิแพ้ รุ่นที่ 1 July 1, 2019 Finished
กรวิกา เดชสาร Expatriate Marketing Shortcut MBA July 1, 2019 Finished
ธงชัย แสนรัมย์ Emergency BDMS Trauma Nurse Coordinator Course June 29, 2019 Finished
พญ.ยิ่งลักษณ์ ปัญจนวรานุวัตร์ Hospital Director office หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ June 24, 2019 Finished
ปิยาณี ชิณเชษฐ์ Human Resources Development หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ June 24, 2019 Finished
ทัศน์วรรณ พงศ์ทวีทรัพย์ Pharmacy Department หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ June 24, 2019 Finished
ยุภาวดี ชูเนตร Intensive Care Unit สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 16 June 24, 2019 Finished
จริญญา จิวจินดา Asean Marketing Content Marketing Stralegy Workshop June 18, 2019 Finished
ณชนก แสงดวงมาศ Beauty Center Mood Disorder and NCDS June 18, 2019 Finished
ณชนก แสงดวงมาศ Beauty Center การประเมินและการเลือกใช้แบบวัดทางจิตวิทยา June 15, 2019 Finished
พันทิวา ดวงปาน Ward 8 การประชุมวิชาการ Vascular Access Care Strategy for TCN to achieve Infection Control Goal June 15, 2019 Finished
กีรติ อังศิริจินดา Ward 6 B Unit การประชุมวิชาการ Vascular Access Care Strategy for TCN to achieve Infection Control Goal June 15, 2019 Finished
ภัทรภร เลาวกุล Innovation Centre Retrospective Chart Review and Social Science Research June 14, 2019 Finished
พจนา พจนวิชัยกุล Utilization Management Retrospective Chart Review and Social Science Research June 14, 2019 Finished
ศิรภัสสร ผุดีสม Emergency The 9th Bangkok Trauma Day 2019 June 13, 2019 Finished
ธงชัย แสนรัมย์ Emergency The 9th Bangkok Trauma Day 2019 June 13, 2019 Finished
วลัยลักษณ์ ชารีวาล Labour Room Unit การพยาบาลสูติศาสตร์ทันยุค June 10, 2019 Finished
พรรษ์พนิตา อินทชิต Operating Room Unit The 7th Practices Care and Maintenance : Rigid Sterilization Container June 8, 2019 Finished
นพ.จิราณัติ ชลธีศุภชัย Boocs counselor ACLS June 6, 2019 Finished
สุทธิดา ไชยคำ Beauty Center Brain and Mind Forum ครั้งที่ 6 June 6, 2019 Finished
ณชนก แสงดวงมาศ Beauty Center Brain and Mind Forum ครั้งที่ 6 June 6, 2019 Finished
สุพัตรา เคนวงษ์ Digestive Center Academic Workshop GI Conference June 5, 2019 Finished
ยุวนุช ฤกษ์ดี Emergency Emergency Care2019 June 3, 2019 Finished
เมฑิมาศ ตอนะรักษ์ Emergency Emergency Care2019 June 3, 2019 Finished
ธัญญเรศ สายงาม Cardiometabolic Unit The Cardiomyopathies May 31, 2019 Finished
ชัชวรรณ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ Pharmacy Department Updates of Vaccines 2019 May 31, 2019 Finished
ชลิดา เจตนเมษฐ์ Pharmacy Department Updates of Vaccines 2019 May 31, 2019 Finished
นฤมล เอี่ยมอธิพงษ์ Gyneoncology The 6th Congress of the Asia Association of Medical Laboratory Scientists (AAMLS 2019) May 29, 2019 Finished
ชุติรัตน์ วัชโรทยางกูร Emergency ACLS Providers Renewal TRC May 24, 2019 Finished
สรียานันท์ ศศิญาพันธุ์ Nursing Staff Organization Medicomp University 2019 May 22, 2019 Finished
มนินท์ธร ผลดี Nursing Staff Organization Medicomp University 2019 May 22, 2019 Finished
สุรัตนา สมุทรกลิน Registration & Med Record Unit Medicomp University 2019 May 22, 2019 Finished
นนทวี ศรีวงษ์ Registration & Med Record Unit Medicomp University 2019 May 22, 2019 Finished
พุฒิไกร ไชยโยธา Nursing Staff Organization Medicomp University 2019 May 22, 2019 Finished
วารุณี พลดี Physical Therapy Department Blood Flow Restriction Technic and Updated OHSU Knee Rehabilitition for Physical Therapist May 21, 2019 Finished
พานทอง เปิ้นปัญญา Cardiometabolic Unit การพยาบาลผู้ป่วยใส่ Cardiac Devise May 14, 2019 Finished
นันทัชพร นันทะศรี Ward 6 B Unit การดูแลต่อเนื่องและสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง May 14, 2019 Finished
วลัยลักษณ์ ชารีวาล Labour Room Unit ประชุมวิชาการครั้งที่ 10 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์แห่งอนาคต MFM Beyond 2020 May 8, 2019 Finished
นพ.เรืองกิตต์ รัตนยานนท์ Emergency Service PALS May 2, 2019 Finished
พญ.กนกกร ลีเพชรรัตน์ PED PALS April 29, 2019 Finished
พญ.ยิ่งลักษณ์ ปัญจนวรานุวัตร์ Hospital Director office Hospital Quality and Accreditation Management April 25, 2019 Finished
วลัยลักษณ์ ชารีวาล Labour Room Unit ประชุมวิชาการกลางปี 2562 April 24, 2019 Finished
ณัฎฐ์ชุดา วรรณไพสิฐกุล Cardiometabolic Unit Dietetice Network Collaboration on Health Promotion and Disease Prevention April 22, 2019 Finished
ศุภจิรา ศิริเศรษฐ์ Utilization Management ASIORNA Board Meeting April 19, 2019 Finished
สุธาทิพย์ เย็นศิริ Shoulder and Joint Centre Rajavithi Orthopaedics in Elderly Update 2019 April 18, 2019 Finished
สุริยาพร ถนอมพลกรัง Ward 8 Rajavithi Orthopaedics in Elderly Update 2019 April 18, 2019 Finished
พญ.นิวัน กลิ่นงาม ICU ACLS Full course April 18, 2019 Finished
พรชัย ดีไพศาลสกุล General Support Department facility management + safety (FMS) network 2019 April 2, 2019 Finished
จักรกฤษณ์ มะดารักษ์ Maintenance Unit facility management + safety (FMS) network 2019 April 2, 2019 Finished
ภคมน ตะภา Security Unit facility management + safety (FMS) network 2019 April 2, 2019 Finished
กฤษณ หวานเสียง Biomedical Engineering Dept. facility management + safety (FMS) network 2019 April 2, 2019 Finished
ศรายุทธ หลงขาว Quality Development Department facility management + safety (FMS) network 2019 April 2, 2019 Finished
นฤมล โจทย์ธรรม Intensive Care Unit Cath Lab April 1, 2019 Finished
ศรายุทธ หลงขาว Quality Development Department ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน March 29, 2019 Finished
จิตราพัชญ์ ลภัสมณีกิตตื์ Bangkok Inter Fertility Centre 23rd TSRM 2019 March 27, 2019 Finished
CHRISTINE DIEL REMONDE Bangkok Inter Fertility Centre 23rd TSRM 2019 March 27, 2019 Finished
ปิยะธิดา สุขเกษม Digestive Center ACLS March 26, 2019 Finished
เมฑิมาศ ตอนะรักษ์ Emergency 10 แนวปฏิบัติการขับเคลื่อน Smart ER & EMS Literacy March 21, 2019 Finished
ยุวนุช ฤกษ์ดี Emergency 10 แนวปฏิบัติการขับเคลื่อน Smart ER & EMS Literacy March 21, 2019 Finished
ธนพร วัฒนศรานนท์ Human Resources Department เทคนิคการประเมินผลงานและปรับค่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Performance Management) March 19, 2019 Finished
ยุวลักษณ์ รักษ์วิทิต Human Resources Department เทคนิคการประเมินผลงานและปรับค่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Performance Management) March 19, 2019 Finished
ฌมินดา นกทอง Operating Room Unit ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 HA National Forum March 15, 2019 Finished
กฤษณ หวานเสียง Biomedical Engineering Dept. ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 HA National Forum March 15, 2019 Finished
อภิชัย ไชยโรจน์ Hospital Director Office Hospital Patient Flow Management March 14, 2019 Finished
พญ.ธนิตา ธรรมรักษ์เจริญ PED PALS March 14, 2019 Finished
กิติพงษ์ หงษ์คำ Emergency intermedicate stoke care and update stoke guideline March 14, 2019 Finished
สุวิมล ตะมะวงค์ Intensive Care Unit ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 HA National Forum March 14, 2019 Finished
สุภาพร แสงทอง Nursing Staff Organization ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 HA National Forum March 13, 2019 Finished
วรารัตน์ พัฒนวรเศรษฐ์ Pharmacy Department ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 HA National Forum March 13, 2019 Finished
พญ.ยิ่งลักษณ์ ปัญจนวรานุวัตร์ Hospital Director office ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 HA National Forum March 12, 2019 Finished
วรวลัญช์ แซ่ฮู่ Nursing Staff Organization ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 HA National Forum March 12, 2019 Finished
สุมณทิพย์ สามิภักดิ์ Quality Development Department ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 HA National Forum March 12, 2019 Finished
เยี่ยมนภา พลเยี่ยม Quality Development Department ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 HA National Forum March 12, 2019 Finished
ดวงเดือน บุญญศาสตร์พันธุ์ Hospital Director Office ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 HA National Forum March 12, 2019 Finished
ภคมน ตะภา Security Unit ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 HA National Forum March 12, 2019 Finished
ปิยะพร เดชประมวลผล spine ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 HA National Forum March 12, 2019 Finished
นฤมล ชลสวัสดิ์ Pharmacy Department ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 HA National Forum March 12, 2019 Finished
ณัฐณิชาช์ ม่วงศรีศักดิ์ Radiology Department ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 HA National Forum March 12, 2019 Finished
Dr.Suthep Wanichapol Gastrointestinal ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 HA National Forum March 12, 2019 Finished
นพ.เรืองกิตต์ รัตนยานนท์ Emergency Service ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 HA National Forum March 12, 2019 Finished
เกษร ชัยประสิทธิ์ Nursing Staff Organization ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 HA National Forum March 12, 2019 Finished
มธุลิน ขุนแก้ว Labour Room Unit BDMS meeting March 8, 2019 Finished
มธุรส ปัญญา Cardiac Cath Lab BDMS meeting March 8, 2019 Finished
รัตติกาล เหรียญทองวัฒนา Biomedical Engineering Dept. Past Present then Future of B.Braun infusion system March 8, 2019 Finished
ชุติมา บุญคำ Biomedical Engineering Dept. Past Present then Future of B.Braun infusion system March 8, 2019 Finished
สุริยาพร ถนอมพลกรัง Ward 8 health and social innovations for aging population February 27, 2019 Finished
เรืองเดช ลออพงศ์ไพศาล Digital Marketing Department health and social innovations for aging population February 27, 2019 Finished
จินดารัตน์ องศ์วรโสภณ Digital Marketing and CRM Div ้health and Socail Innovation For Aging Population February 27, 2019 Finished
ปภัสสร หาญเวช Accounting Department excel smart, Function 1:40 Useful Functions February 27, 2019 Finished
ประภัสสร บริบูรณ์ Intensive Care Unit ACLS February 25, 2019 Finished
กนกพล ทองพันชั่ง Digestive Center ACLS February 25, 2019 Finished
จิระนันท์ เจริญวิภาสเจต Intensive Care Unit ACLS February 25, 2019 Finished
ปิยาณี ชิณเชษฐ์ Human Resources Development OKRS and KPIS เลือกใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรเรา February 20, 2019 Finished
ธัญญลักษณ์ โมฬิยสุวรรณ Asean Marketing Customer Insignt dreating marketing strategy February 20, 2019 Finished
ภาณุวัฒน์ แสงกล้า Emergency Thrombolytic Therapy in acute ischemic stroke February 19, 2019 Finished
วิไลพร สายนพคุณ Intensive Care Unit Thrombolytic Therapy in acute ischemic stroke February 19, 2019 Finished
นุจรี ศรีดาวเดือน สุรำไพ Registration & Med Record Unit ร่วมงานสัมนาทรัพย์ศรีไทย February 13, 2019 Finished
สรียานันท์ ศศิญาพันธุ์ Nursing Staff Organization ร่วมงานสัมนาทรัพย์ศรีไทย February 13, 2019 Finished
นิชนันท์ ฟุ้งลัดดา Nursing Staff Organization Innovation in health care setting February 8, 2019 Finished
นุจรี ศรีดาวเดือน สุรำไพ Registration & Med Record Unit Innovation in health care setting February 8, 2019 Finished
ฌมินดา นกทอง Operating Room Unit Innovation in health care setting February 8, 2019 Finished
Jittawadee Pattapak Ward 6 B Unit Innovation in health care setting February 8, 2019 Finished
เนตรชนก ญาติเสมอ Women Health Innovation in health care setting February 8, 2019 Finished
ชุติมันต์ ปึงทมวัฒนากูล Nursery Unit Innovation in health care setting February 8, 2019 Finished
กุสุมา ศรีทน Nursery Unit Innovation in health care setting February 8, 2019 Finished
นันทัชพร นันทะศรี Ward 6 B Unit Innovation in health care setting February 8, 2019 Finished
ยุวนุช ฤกษ์ดี Emergency Innovation in health care setting February 8, 2019 Finished
จินดารัตน์ องศ์วรโสภณ Digital Marketing and CRM Div อบรมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ January 25, 2019 Finished
พลอยนภัส พินิจการณ์กุล Medical Unit ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม TBCM ในหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข January 24, 2019 Finished
สุวิมล ตะมะวงค์ Intensive Care Unit การบันทึกข้อมูลจัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายมาตรฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง January 10, 2019 Finished
สุวิมล ตะมะวงค์ Intensive Care Unit การพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง January 7, 2019 Finished
กัญญาพัชร เทียนชั้นไพบูลย์ Emergency Disruptive Design Workshop January 5, 2019 Finished