BNH Memorandum Online

สิ่งที่ควรทราบก่อนคีย์ BNH Memorandum Online

ห้ามใช้กับ case ที่ concern เรื่องข้อมูลที่เป็นความลับ หรือ มีความละเอียดอ่อน (มีโอกาสที่จะทำให้โรงพยาบาลถูกฟ้องร้องได้)

– หลังกด Submit สำเนา Memo ที่ขออนุมัติจะถูกส่งเข้า E-Mail ของแผนก และหลังจากได้รับอนุมัติ จะมี E-Mail แจ้งไปที่แผนกหรือ Deputy HOD อีกครั้ง (**หาก E-Mail เต็ม ทางแผนกอาจไม่ได้รับ E-Mail ค่ะ**)

– หากผู้มีอำนาจอนุมัติ E-Mail เต็ม อาจทำให้ Memo ส่งไม่ถึงผู้อนุมัติได้ และ ต้องคีย์ Memo ใหม่เท่านั้น

– หากต้องการสอบถามความคืบหน้าการอนุมัติ Memo รบกวนติดต่อ คุณอวยพร เบอร์ 1873 หรือ คุณพรลภัส เบอร์ 1861 หรือ คุณพจนา เบอร์ 1860

– กรณีมีเอกสารแนบ กรุณา upload File และ copy Link เก็บไว้ ก่อนคีย์ Memo ทุกครั้ง >>Click Upload File << (แนะนำเปิดหน้า web จาก Google Chrome)

– คู่มือแนะนำ วิธีการ Setting Folder สำหรับรับ Memo Online ใน E-Mail และ วิธีการ Print Memo Online หรือ Save เป็น PDF File

 

ท่านสามารถคีย์ Memo ขออนุมัติค่ารักษาพยาบาลได้จากหัวข้อตามด้านล่าง

**กรุณาเลือกหัวข้อให้ถูกต้อง หากรายละเอียดที่ขออนุมัติไม่ตรงกับหัวข้อ ต้องคีย์ Memo ใหม่เท่านั้นค่ะ**

 

 

หัวข้อ ความหมายและตัวอย่าง สร้าง Memo
ยกเลิกค่าใช้จ่าย Order ที่คีย์ใน B-Connect ค้างค่าใช้จ่ายใน Visit ของคนไข้ ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ไม่ต้องเรียกเก็บคนไข้ เช่น No Visit, คีย์ Order ซ้ำ, คีย์ Order ใช้แทนใน Package, คีย์ค่าใช้จ่ายเกินและคนไข้ยังไม่ได้ชำระเงิน
>>Click<<
ค่าใช้จ่ายแผนก ไม่เกิน 150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายของคนไข้ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของแผนก เช่น ทำยาแตก, เข็มหัก, เปิดใช้เวชภัณฑ์ผิดรายการ, คีย์ส่งตรวจ Lab ผิดรายการ, คีย์ Order เพิ่มหลังจากปิดบิล แล้วไม่สามารถเรียกเก็บเงินกับคนไข้ได้
>>Click<<
คืนเงินคนไข้ ไม่เกิน 200,000 บาท
คืนเงินให้กับคนไข้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล เช่น แพ้ยา, คนไข้ไม่ได้รับบริการ, คีย์ค่าใช้จ่ายเกินและคนไข้ชำระเงินแล้ว >>Click<<
ยกเว้นค่าใช้จ่ายผ่าน Supervisor ไม่เกิน 50,000 บาท
Case Complain ที่ Supervisor ปรึกษาและได้รับการอนุมัติจากเวรบริหารเรียบร้อยแล้ว (**ยกเว้นกรณี RM Case ให้ทำเป็น Paper เท่านั้น**)
>>Click<<
ส่วนลดพิเศษจากผู้บริหาร
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที่ให้กับคนไข้เป็นกรณีพิเศษ เช่น คนไข้ VIP, กรณีคนไข้ปฏิเสธชำระส่วนเกินราคาประเมิน, ส่วนเกินราคา Fixed Price กรณีมากกว่า 10% ของ Total Bill
>>Click<<
ยกเว้นค่าใช้จ่ายของ CS & MKT ค่าใช้จ่ายจริงของคนไข้ ที่ทางแผนก Customer Service หรือ Marketing ต้องการดูแลค่าใช้จ่ายให้กับคนไข้ (Waive of Patient expenses from CS & MKT) >>Click<<
Upgrade ห้องพัก การขอ Upgrade ห้องพักเป็นกรณีพิเศษ ที่ไม่ได้เกิดจากห้องพักเต็ม
>>Click<<
ปรับปรุงค่าแพทย์ เช่น แผนกเลือกชื่อแพทย์ไม่ถูกต้อง, แพทย์แบ่ง DF ให้แพทย์ท่านอื่น (Memo Online จะถูกส่งขออนุมัติถึง Manager กรณีต้องการให้แพทย์ลงนามอนุมัติ ต้องทำเป็น Paper เท่านั้น) >>Click<<
ใช้ Fixed Price / Package Price ขอใช้ราคา Fixed Price หรือ Package ในคนไข้ที่ไม่ตรงตาม Criteria ที่กำหนด
คืนเงินคนไข้เก็บไข่ เฉพาะ Case คนไข้เก็บไข่ของแผนก BIC & BIFC เท่าน้ัน >>Click<<
เรื่องทั่วไป สำหรับขออนุมัติเรื่องทั่วไป โดย Memo จะถูกส่งขออนุมัติตามสายงานถึงระดับ Manager และ จะถูกส่งต่อถึงผู้บริหารตามที่เลือก ซึ่งหลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว จะมี E-Mail แจ้งกลับไปที่แผนก รบกวนทางแผนกส่ง Memo ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ทางบัญชีขออนุญาต ไม่ดูแล Memo ในส่วนนี้ เพียงแต่อำนวยความสะดวกในการจัดทำแบบฟอร์มเท่านั้น โดยลำดับการอนุมัติไม่ได้ set up ตามอำนาจดำเนินการ ของ รพ.ค่ะ **

>>Click<<